Monthly Archive June 30, 2020

Cost when you got infected by Covid-19

June 30, 2020 Comments Off on Cost when you got infected by Covid-19 By Master Editor

Cost of treatment

There are no medical costs for designated infectious disease.

Government regulations have designated the new corona virus infectious disease as “designated infectious disease” under the Infectious Disease Act and “quarantine infectious disease” Quarantine Act.

Medical examination, treatment, hospitalization, will be funded by public costs, as well as hospitalization costs, and patients will be able to take measures of isolation without burdening the patient.

When you have a fever or other flu symptoms, please take a break from work or school and don’t go out. Resting is important for one’s own health and for preventing the spread of infection.

If you have at least the following symptoms, please immediately contact “Kikoku-sha sesshoku-sha sōdan sentā, or hoken jyo, etc. Kikoku-sha sesshoku-sha sōdan sentā is available in all prefectures and is available 24 hours a day.

If you have any of the following symptoms: shortness of breath (difficulty breathing), severe fatigue, high fever, etc.

And you are seriously ill and have relatively mild cold symptoms such as a fever or cough – generally an elderly person, with a basic illness (diabetes, heart failure, cancer, respiratory disease (chronic lung disease, etc.) which continues (If symptoms persist for up to 4 days or more, be sure to consult. Because symptoms vary from person to person) please consult immediately.

Unemployment Benefit

June 15, 2020 Comments Off on Unemployment Benefit By Master Editor

失業手当(Shitsugyo Teate)

Unemployment benefit (Shitugyo teate) ay babayaran ng estado sa panahon ng paghahanap ng bagong trabaho, kapag ikaw ay nawalan ng trabaho. Ito ay isang benepisyo upang suportahan ang mga taong gusto muling magtrabaho, ang taong hindi nais na magtrabaho o hindi matugunan ang mga kondisyon ng benepisyo ay hindi ito matatanggap.

[Mga kundisyon para sa pagtanggap ng unemployment benefit (kyugyo teate)] ay ang mga sumusunod.

  • May EMPLOYMENT INSURANCE (koyo hoken)

Upang makatanggap ng unemployment benefit, kailangan mo magkaroon ng “EMPLOYMENT INSURANCE”. Ang employment insurance ay nangangailangan ng pakikilahok ng mga full-time na empleyado at regular na mga empleyado na nagtatrabaho.

Paano naman ang mga hindi regular na empleyado tulad ng mga part-time, at mga pansamantalang empleyado(keiyaku shain)? Tingnan ang mga kondisyon sa pag-apply para sa EMPLOYMENT INSURANCE sa ibaba.

・ Lingguhang nagtatrabaho ng 20 oras o higit pa

・ Nagtrabaho sa isang pagtatatag ng negosyo kung saan inilalapat ang EMPLOYMENT INSURANCE

・ Posibleng magtrabaho ng mahigit sa 31 araw

Ang mga nakatugon sa tatlong kundisyong na ito ay pwedeng makakuha kahit  hindi full time employee.

Iba pang mga kondisyon sa pagtanggap.

Ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng unemployment benefit(shitsugyo teate) ay kasama ang sumusunod bilang karagdagan sa pakikilahok sa Employment Insurance.

・ Sa loob ng dalawang taon bago ang araw ng kawalan ng trabaho (pagretiro), mayroon ka nang EMPLOYMENT INSURANCE  sa isang taon o higit pa.

* Kung nawalan ka ng trabaho dahil sa mga kalagayan ng kumpanya (pagkalugi / pagpapaalis), at mayroon ka ng higit sa 6 na buwan na EMPLOYMENT INSURANCE.

・ May kagustuhan at kakayahang makahanap ng isang bagong trabaho o naghahanap ng trabaho

Kung nakamit mo ang mga kondisyon sa itaas, maaari mong matanggap ang Unemployment benefit. Para sa higit pang mga detalye sa mga kondisyon ng pagbabayad, inirerekumenda na suriin nang detalyado sa Hello Work na malapit sa iyo.

◆ Panahon para sa pagtanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Ang panahon kung saan maaari kang makatanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ay nakasalalay sa dahilan sa pagretiro, ang bilang ng mga taon na mayroon kang seguro sa pagtatrabaho, at sa iyong edad. Tiyakin kung anong panahon ang karapat-dapat sa iyo.

[Personal na kalagayan]

Ang mga pansariling kalagayan ay tumutukoy sa mga kaso kung saan ikaw ay kusang humiling ng pagretiro sa kumpanya.

[Dahilan ng Kumpanya]

Ay tinutukoy sa mga kaso kung saan ikaw ay pinaretiro ng kumpanya dahil sa pagkalugi, muling pagsasaayos, pagpapaalis, atbp

Work Leave Payment

June 8, 2020 Comments Off on Work Leave Payment By Editor

Ano ang Work Leave Payment (kyugyo teate)?

Ang Work Leave Payment (kyugyo teate) ay dapat na babayaran ng kompanya sa mga empleyado na nasa leave nang hindi bababa sa 60% sa kanilang average (average ng 3 buwan na sweldo) na sahod. Dahil sa mga kadahilanang nauugnay sa kompanya.

Ang salitang “leave” ay tumutukoy sa isang estado kung saan ang isang manggagawa ay hindi makapagtrabaho, kahit na may kalooban syang magtrabaho at kakayahang magtrabaho sa isang tinukoy na araw

Ang “leave” ay maaring mapatupad kung umuwi ka nang mas maaga, o kung wala kang pasok sa umaga. Gayunpaman, ang mga nakalagay sa ibaba ay hindi isang “leave” na napapailalim sa allowance leave.

-Mga araw na walang obligasyon sa paggawa (Holiday, katapusan ng linggo at Holiday ng kumpanya)
-Kapag walang balak na magtrabaho (sa panahon ng welga / bayad na bakasyon)
-Kung nawalan ka ng kakayahan sa trabaho (dahil sa impeksyon o nakakahawang sakit, atbp.)